مصاحبه‌های دکتری 97 دانشگاه آزاد
مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد
تیر ۸, ۱۳۹۷
انتخاب مناطق مصاحبه دکتری 97 آزاد
انتخاب مناطق مصاحبه دکتری ۹۷ آزاد
تیر ۱۰, ۱۳۹۷

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه آزاد

شرایط و نحوه ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی منتشرشد.
مطابق باآئین‌نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وفارغ‌التحصیلان ممتازبرای ورودبه دوره‌های تحصیلی بالاترشرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون۹۷ اعلام می‌گردد.

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد

۱- تمام افرادواجدشرایط دوره کارشناسی ارشدشامل استعدادهای درخشان وفارغ‌التحصیلان ممتازبایدحداقل دارای معدل۱۷برای رشته‌های علوم انسانی ومعدل۱۶برای سایررشته‌های تحصیلی باشند.
این افرادطبق شرایط مندرج درشیوه‌نامه اجرایی فوق وبراساس امتیازات حاصل ازمعدل ودیگرشاخص‌های مربوطه ارزیابی‌می‌گردند.
درنهایت گزینش علمی متقاضیان مطابق‌باظرفیت ۱۰درصدی برای هریک ازکدرشته‌محل‌های انتخابی انجام می‌گردد.
۲- پذیرش فارغ‌التحصیلان واجدشرایط درهرسال تحصیلی تنهایک‌باردرهمان سال ودررشته‌ای همنام ومتجانس امکان‌پذیرمی‌باشد.
۳- حداکثرتعدادنیمسال‌های تحصیلی داوطلبین پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد۸ترم برای دوره کارشناسی پیوسته و۴ترم برای دوره کارشناسی ناپبیوسته است.
ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات از نیمسال‌های تحصیلی به‌شمارنمی‌روند.

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد

۴- دانشجویانی که مدت تحصیل آن‌هاحداکثر ۲نیمسال بیشتراز مدت مجاز دراین شیوه‌نامه باشدمی‌تواننددرصورت تأییدکمیسیون مواردخاص دانشگاه ازاین تسهیلات استفاده‌نمایند.
دلایل مربوطه مواردی شامل بیماری،ازدواج،طلاق،مأموریت والدین یاهمسر ویازایمان و … است.
۵- فارغ‌التحصیلان(کارشناسی ناپیوسته) در رشته‌هایی که طبق سرفصل مصوب طول مدت مجاز تحصیلشان حداقل ۵نیمسال باشد می‌توانند ازمزایای پذیرش بدون آزمون برخوردارشوند.
این موضوع دروس پیش‌دانشگاهی را دربرنمی‌گیرد وفقط سرفصل مصوب ملاک‌عمل خواهدبود.
۶- تغییر رشته یا گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.
۷- برای دانشجویانی که دارای دروس معادل‌سازی‌شده باشند، امکان ثبت‌نام در پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) وجودندارد.

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

امتیازات موردنیاز  فارغ‌التحصیلان ممتاز در هر رشته محل دانشگاهی دانشگاه آزاد

– فارغ‌التحصیل رتبه اول هرسال تحصیلی رشته/محل دانشگاهی فردی است که درآن رشته دارای بالاترین معدل کل درمیان فارغ‌التحصیلان آن سال باشد.
– به منظورتعیین فارغ‌التحصیلان رتبه اول هرسال،دانشجویانی که حداکثرتاپایان تیرماه فارغ‌التحصیل‌شده ومشمول شرایط تعیین‌شده‌باشندبایکدیگرمقایسه‌می‌شوند.
سپس ازمیان فارغ‌التحصیلان هررشته یاگرایش دریک سال،فردی که معدل کل بالاتری راکسب‌کرده‌باشد به‌عنوان رتبه اول آن رشته یا گرایش انتخاب می‌شود.

امتیازات موردنیاز  فارغ‌التحصیلان ممتاز در هر رشته محل دانشگاهی دانشگاه آزاد

۱- فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی که متقاضی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد هستندبایدازطریق آزمون سراسری وارددانشگاه شده‌باشند.
حداکثرزمان تحصیل برای آن‌هادردوره کارشناسی ناپیوسته ۲سال ودردوره کارشناسی پیوسته ۴سال است.
فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی که طبق سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آن‌ها بیشتراز مدت مذکورباشدمی‌توانندازامتیاز پذیرش بدون آزمون استفاده نمایند.
۲- متقاضیان نباید درهیچ یک از نیمسال‌های تحصیلی مشروط شده باشند.
۳- درمواردخاص اگر چندنفر دارای شرایط کاملاً یکسان برای استفاده از امتیاز رتبه اولی باشند فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاه‌تراست به‌عنوان رتبه اول رشته معرفی‌می‌گردد.
در غیر این‌ صورت همه افراد به عنوان رتبه اول رشته معرفی‌ می‌شوند.
۴- فارغ‌التحصیلان ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد درصورت رعایت مفادبندهای فوق می‌توانند درپذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشدشرکت نمایند.

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

زمان ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی هنوز اعلام نشده‌است.
واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا ۱۵ مردادماه ۹۷ فرصت دارند فرم‌های فارغ‌التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی را به منظور استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ به مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه ارسال نمایند.
واجدین شرایط برخورداری از امتیاز پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد بر اساس ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته محل و  با توجه به حدنصاب قبولی (۹۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی عادی در آن رشته محل) موردبررسی قرار می‌گیرند. به داوطلبان اکیداً توصیه می‌گردد که هیچ‌گونه مدرکی را در این زمینه ارسال نکنند و فقط از طریق مراجعه به محل دانشگاهی مربوطه درخواست خود را طبق ضوابط تعیین‌شده اعلام نمایند.

چند نکته

– داوطلبان می‌توانندحداکثر۱۰۰ کدرشته‌محل ازیک مجموعه ازجدول شماره۱دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد۹۷را انتخاب نموده وآن‌هارابه ترتیب الویت درفرم انتخاب رشته اینترنتی واردنمایند.
– داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی بایدشرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته دررابطه بامشمولان وظیفه عمومی(جدول شماره۳)راعیناً داراباشند.
– داوطلبان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد آزاد می‌بایست پس ازپرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰ریال(۴۶ هزارتومان) رای ثبت‌نام وتکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند.

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

– داوطلبان باید در رشته‌های متجانس و همنام با رشته فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی خود ثبت‌نام نمایند و درزمان ثبت‌نام از مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده‌باشند.
– داوطلبان باید فایل تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خود را در سامانه ثبت‌نام و انتخاب رشته بارگذاری نمایند.
اطلاعات فردی ثبت‌شده توسط داوطلب بایدمطابق‌با اطلاعات شناسنامه‌ای وکارت ملی وی باشد.درغیراین صورت ثبت‌نام او کان لم یکن تلقی خواهدشد.

توضیحاتی در مورد پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی

۱- امتیاز پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد تنها مختص فارغ‌التحصیلان ممتاز این دانشگاه است.
بنابراین سایر افراد از ثبت‌نام و ارسال درخواست در این زمینه خودداری نمایند.
۲- متقاضیان ثبت‌نام از ارسال هرگونه مدرک و سند به مرکز سنجش و پذیرش اکیداً خودداری نمایند.
وضعیت داوطلبین از اداره کل فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد استعلام خواهدشد.
۳- رشته/محل دانشگاهی فراغت از تحصیل داوطلب الویت پذیرش او در مرحله اول است.
اگربه دلایلی ازجمله محدودیت ظرفیت پذیرش ویادایرنبودن رشته موردتقاضادرمحل دانشگاهی ازفراغت ازتحصیل امکان پذیرش فرددرواحدمحل تحصیل دوره کارشناسی(پیوسته وناپیوسته)وجودنداشته‌باشداولویت‌های صدگانه اومورد‌بررسی قرارمی‌گیرند.

ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

– پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشدبدون آزمون دانشگاه آزادتنهامجازبه تحصیل دررشته/‌محلی که توسط سازمان سنجش وپذیرش تعیین شده‌است،می‌باشند. درصورت عدم ثبت‌نام پذیرش آن‌ها منتفی خواهدبود.
– دانشجویانی که ازطریق پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان)درواحدهای دانشگاهی ثبت‌نام می‌کنند،حق درخواست انتقال به سایرواحدهای دانشگاه آزادرانخواهندداشت.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷- دانشگاه آزاد اسلامی

خرید ودانلودمحصولات کمک آموزشی کنکور کارشناسی ارشد:

آمار 
روش تحقیق

m
m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *