آمار تکنولوژی آموزشی

آمار تکنولوژی آموزشی از دروس تأثیرگذار برای داوطلبان آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری این رشته به شمار می‌رود. داوطلبان با تسلط بر این درس می‌توانند به نتایجی مطلوب در کنکور کارشناسی ارشد و یا دکتری دست یابند.

آمار

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی.
در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.
از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار تکنولوژی آموزشی

درس آمار از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی از جمله رشته تکنولوژی آموزشی است. تسلط بر روش‌ها، آزمون‌ها و تحلیل‌های آماری برای تمامی دانشجویان این رشته الزامی است. مفاهیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در رشته تکنولوژی آموزشی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

مباحث آماری مورداستفاده در تکنولوژی آموزشی عبارت‌اند از:

آشنایی با داده‌ها و مفاهیم اولیه آماری، جامعه و نمونه، مقیاس‌های اندازه‌گیری، انواع متغیرها، روش‌های محاسبه میانگین، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، تابع توزیع نرمال، مفاهیم همبستگی و رگرسیون، تحلیل واریانس، آزمون فرض‌های آماری، روش‌های نمونه‌گیری و …

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار یکی از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی است. با توجه به اینکه اکثر داوطلبین از این درس رد شده و به دلیل گسترده بودن مطالب توجه چندانی به آن ندارند، تسلط بر آن بر رتبه داوطلب بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

آمار

مطالب مرتبط: روش تحقیق تکنولوژی آموزشی

رشته‌های مرتبط: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، دکتری تکنولوژی آموزشی

نمونه فایل آموزشی آمار