آمار حسابداری

درس آمار حسابداری یکی از دروس مهم و پرکاربرد در رشته حسابداری است. دانشجویان این رشته با مفهوم آمار و کاربرد آن در حسابداری آشنا می‌شوند.

آمار

آمار

آمار روشی علمی برای جمع‌آوری، تلخیص و تجزیه و تحلیل داده‌ها است و برای بررسی و تفسیر از مشاهدات استفاده می‌کند. سیر تحول علم آمار از حیث موضوع به شرح زیر است:

آمار توصیفی

آمار توصیفی همان‌طور که از نام آن پیدا است به توصیف جامه آماری می‌پردازد و پارامترهای جامعه را محاسبه می‌کند. اگر مقادیر و شاخص‌های جامعه آماری از طریق سرشماری تمام عناصر جامعه محاسبه شوند، به آن آمار توصیفی می‌گویند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی در تمامی مباحث مرتبط با استنباط و نتیجه‌گیری کاربرد دارد. در این نوع آمار، آماره‌ها به کمک مقادیر نمونه محاسبه‌شده و از طریق تخمین و آزمون فرض آماری به پارامترهای جامعه تعمیم داده می‌شوند.

آمار ناپارامتریک

آمار ناپارامتریک در بررسی‌هایی که در آن‌ها از متغیرهایی با مقیاس کیفی استفاده می‌شود، کاربرد دارد و در آن نیازی به وجود این فرض که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار باشند، نیست.

دو عنصر اصلی در تحقیقات رفتاری و مدیریتی فرضیه‌های تحقیق و متغیرهایی هستند که برای آزمودن فرضیه‌ها به کار می روند.

فرضیه

فرضیه عبارتی آزمایشی است که رابطه بین دو یا چند متغیر را به‌طور دقیق بیان می‌کند و درستی و اعتبار آن از طریق آزمایش تعیین می‌شود. یک فرضیه خوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

– واضح و بدون ابهام باشد و ترجیحاً در قالب جملات خبری بیان شود.
– قابل تبیین باشند و برای بیان علتی به کار رود.
– رابطه موردنظر بین متغیرها را بیان کند.
– قابلیت آزمون‌پذیری داشته باشد.

موارد کاربرد فنون آماری در رشته حسابداری

– تبدیل داده‌ها به اطلاعات
– بررسی اعتبار و درستی فرضیات
– اثبات پایایی و روایی تحقیقات مصاحبه‌ای یا پرسشنامه‌ای

مراحل پژوهش علمی در آمار

– تعیین هدف
– جمع‌آوری داده‌ها
– تجزیه و تحلیل داده‌ها
– بیان یافته‌ها

مفاهیم آماری موردبررسی در درس آمار حسابداری عبارت‌اند از:

آشنایی با متغیرهای کمی، متغیرهای کیفی و انواع آن‌ها، آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین، مد، میانه، واریانس، گشتاورها، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی و ….)، آنالیز ترکیبی (اصل ضرب، اصل شمول و عدم شمول، ترتیب، ترکیب، بسط چند جمله‌ای و …)‌، احتمال (فضای نمونه‌ای، پیشامدهای ناسازگار و مستقل، احتمال شرطی، احتمال اجتماع دو پیشامد، قضیه بیز، احتمال متوسط و … ، متغیر تصادفی و تابع احتمال (تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس و کوواریانس و ضریب همبستگی و …، متغیر تصادفی گسسته (توزیع برنولی، دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، هندسی، فوق هندسی، یکنواخت گسسته، پوآسن )، متغیر تصادفی پیوسته (توزیع یکنواخت و  نرمال)، آزمون فرض آماری، همبستگی و رگرسیون و ضریب تعیین

کاربرد آمار

درس آمار یکی از دروس مهم در آزمون‌های سراسری و آزاد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد علوم انسانی است. ازآنجاکه بسیاری از داوطلبان به دلیل گستردگی زیاد مطالب از این درس رد شده و آن را مطالعه نمی‌کنند، تسلط به مباحث آمار می‌تواند منجر به کسب نتایج عالی در کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد شود. تسلط بر درس آمار علاوه بر اینکه در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها اهمیت دارد، در مطالعات و انجام کارهای پژوهشی مختلف در حوزه‌های متفاوت نیز استفاده می‌شود. این درس از دروس پرکاربرد برای رشته حسابداری به شمارمی آید.

و اما کلاس آموزشی ما …

مجموعه آموزشی آمار دیجی درس که در یازده جلسه ارائه شده است به آموزش آمار از صفر تا صد می‌پردازد. در این آموزش فرض بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است که به مطالعه آن می‌پردازند.

آمار

مطالب مرتبط: کارشناسی ارشد حسابداری ، دکتری حسابداری

محصولات مرتبط: بسته جمع‌بندی آمار کنکور دکتری

نمونه فایل آموزشی آمار