آمار سنجش از‌ دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

آمار سنجش از‌ دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد این رشته است و تسلط در آن تفاوت بارزی در رتبه داوطلبین ایجاد می‌نماید. مجموعه آموزشی دیجی درس با آموزش تخصصی درس آمار داوطلبان را برای کسب نتایج عالی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری آماده می‌سازد.

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی.
در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.
از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار

آمار سنجش از‌ دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های علوم جغرافیایی است که با توجه به رشد جمعیت و لزوم بهره‌برداری مناسب از منابع محدود محیطی موجب شده است بر اهمیت آن افزوده شود. امروزه جنبه‌های کاربردی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد.

استفاده از فناوری‌های جدید سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی امکان جمع‌آوری داده‌های مختلف از سطح زمین، پردازش آن‌ها، یکپارچگی و تحلیل‌های مکانی اطلاعات را ممکن ساخته است و امکان ارزیابی دقیق از نحوه پراکندگی پدیده‌های محیطی و جستجوی قوانین حاکم بر آن‌ها در چارچوب روابط انسان و محیط را برای محققان و متخصصین این رشته فراهم می‌کند؛ بنابراین درس آمار از مباحث مهم در این رشته است که برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌ها به کار می رود و موجب سهولت در برنامه‌ریزی‌های مکانی و محیطی باهدف حفظ شرایط زیست‌محیطی پایدار می‌گردد.
درس آمار سنجش از‌ دور از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است و تسلط در آن تفاوت بارزی در رتبه داوطلبین ایجاد می‌نماید. مفاهیم آمار توصیفی، آمار استنباطی در این رشته مورداستفاده قرار می‌گیرند.

مباحث آماری مورداستفاده در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

آشنایی با مفاهیم اولیه آمار توصیفی و آمار استنباطی، انواع داده‌ها، انواع نمونه‌گیری و توزیع، متغیرهای تصادفی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نمودارهای فراوانی، جداول آماری، آشنایی با مفاهیم همبستگی، رگرسیون و کوواریانس، تحلیل واریانس، توزیع نرمال و …

آمار

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

مطالب مرتبط: روش تحقیق سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

رشته‌ها: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ، دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

نمونه فایل آموزشی آمار